Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

PZP - povinné zmluvné poistenie

Potvrdením o poistení je tzv. biela karta (platná na území Slovenska), v zahraničí je ním zelená karta.
Bielu kartu si môžete vytlačiť ihneď po dojednaní online zmluvy PZP.

Čo je povinné zmluvné poistenie?

Nutnosť mať dojednané povinné zmluvné poistenie (PZP) vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v Slovenskej republike a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.
 

Kto je povinný uzatvoriť PZP?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.
 

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa poskytuje krytie škody spôsobenej na zdraví, živote a majetku iného. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, odškodnenie z povinného zmluvného poistenia nezíska, poistné plnenie by však bolo možné z havarijného poistenia.
 

Platnosť povinného zmluvného poistenia?

Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu uvedeného v zmluve o PZP. Zmluva povinného zmluvného poistenia sa uzatvára zvyčajne na dobu neurčitú, pričom poistným obdobím je jeden rok (technický rok). Ak poistná zmluva nebola vypovedaná, automaticky sa predlžuje o ďalšie poistné obdobie. Poistné je potrebné uhradiť v zmysle poistných podmienok, zvyčajne najneskôr v deň začiatku poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti.
 

Čo je biela karta a zelená karta?

Obe karty vydáva poisťovňa a predstavujú potvrdenie o uzavretí zmluvy povinného zmluvného poistenia. Bielou kartou je vodič povinný sa preukázať pri kontrole príslušným orgánom na území Slovenskej republiky (napr. pri cestnej kontrole, alebo pri prihlasovaní vozidla do evidencie na dopravnom inšpktoráte). Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole v zahraničí.
 

Výpoveď povinného zmluvného poistenia.

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 

Sankcia za neuzatvorenie zmluvy povinného zmluvného poistenia.

Ak povinná osoba nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže dostať pokutu až do výšky 3319,39 €.

Kde sa prihlasujú motorové vozidlá do evidencie v Bratislave?

Prihlásiť vozidlo do evidencie, resp. vybaviť prepis vozidla môžete na nasledujúcej adrese v uvedených otváracích hodinách.