Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie chráni majiteľa vozidla pred škodami na vlastnom vozidle aj v prípade, že si škodu spôsobil sám nesprávnym konaním alebo ju spôsobila zver či neznáma osoba.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie (tiež nazývané kasko) má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti, t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia (krádeže) motorového vozidla. Môže ísť o škody, ktoré vzniknú v dôsledku akejkoľvek živelnej udalosti, krádeže, lúpeže, vandalizmu, havárie, dopravnou nehodou, vrátane nesprávneho konania vodiča motorového vozidla.
 

Prečo uzatvoriť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie kryje škody, ktoré nastanú na vašom motorovom vozidle a to aj v prípade, že k poistnej udalosti došlo vašim konaním (teda vinníkom ste vy), resp. konaním inej osoby (vandalizmus). Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia poistné plnenie nie je znížené na základe veku vozidla v dôsledku amortizácie. Poisťovne preplácajú náhradné diely v nových cenách.
 

Aké je poistné plnenie z havarijného poistenia v prípade škody?

Pri havarijnom poistení rozlišujeme náhradu nákladov pri čiastkových škodách v nových cenách a poistné plnenie pri totálnej škode. Pri výpočte poistného plnenia sa vychádza z nových cien náhradných dielov. V prípade, že náklady na opravu motorového vozidla presiahnu časovú cenu vozidla (teda cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou), oprava vozidla je už ekonomicky neúčelná, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu. Hranicu totálnej škody (ekonomicky účelné náklady na opravu vozidla) uvádzajú poisťovne v príslušných poistných podmienkach havarijného poistenia. Práce na motorovom vozidle sa preplácajú do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve konkrétnej poisťovne. Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov (vraku vozidla) a dohodnutej výšky spoluúčasti.
 

Čo je to spoluúčasť?

Spoluúčasť je vyjadrená percentuálne a v minimálnej výške (napr. 5%, min. 166 €). Touto spoluúčasťou sa podieľate pri náhrade škody a je Vám odrátaná z poistného plnenia. Napr. pri náhrade škody 4 500 € pri 5% spoluúčasti min. 166 € bude vyplatené poistné plnenie vo výške 4275 € (4500 – 5% zo 4500). Platí, že čím vyššiu spoluúčasť si pri havarijnom poistení dojednáte, tým menej za poistku zaplatíte.
 

Aké vozidlo má význam havarijne poistiť?

Poistnou sumou je zvyčajne cena nového vozidla od autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidiel. Niektoré poisťovne však umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla (resp. pri kalkulácií poistného ju zohľadňujú). Poistné plnenie je vždy ohraničené neustále sa znižujúcou trhovou cenou motorového vozidla. Keďže hodnota vozidla časom neustále klesá, hranica nákladov (totálna škoda), do ktorej ešte poisťovne hradia škody v nových cenách, je každým rokom nižšia. Preto by mal každý majiteľ staršieho vozidla zvážiť, či sa mu vozidlo ešte oplatí havarijne poisťovať.
 

Ako si vybrať najvýhodnejšie havarijné poistenie?

Cena poistenia je pre väčšinu z nás asi najdôležitejšia, ale najlacnejšia ponuka nemusí znamenať aj najvýhodnejšiu ponuku. Netreba však zabúdať, že cenu ovplyvňujú rôzne akcie poisťovní a havarijné poistenie sa tak neraz môže stať vďaka priaznivej cene ešte zaujímavejším. Pri rozhodovaní sa o výbere vhodnej havarijnej poistky odporúčame zohľadniť rozsah poistených rizík a podmienky poistenia, rozsah a kvalitu asistenčných služieb, rýchlosť pri likvidácií poistných udalostí a ďalšie faktory.
 

Čo robiť v prípade škody

  • Každú poistnú udalosť odporúčame hlásiť polícii (vždy tak urobte, ak ide o dopravnú nehodu, vandalizmus, stret so zverou alebo máte haváriu v zahraničí). Pri nedodržaní tejto podmienky je poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.
  • Poznačte si mená, evidenčné čísla a ďalšie identifikačné údaje účastníkov dopravnej nehody, prípadne svedkov a v ktorej poisťovni má vinník uzatvorené zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
  • Bezodkladne telefonicky kontaktujte dispečing škôd poisťovne za účelom obhliadky vozidla, písomne informujte poisťovňu o vzniknutej škode.
  • Pred vykonaním prvej obhliadky sa nesmie na poškodenom vozidle meniť stav spôsobený poistnou udalosťou s výnimkou nutných bezpečnostných a iných vážnych dôvodov.
  • V prípade nutného odtiahnutia vozidla, hradí poisťovňa primerané náklady na odtiahnutie poškodeného vozidla z miesta nehody po najbližší autorizovaný servis.
  • Riaďte sa pokynmi pracovníkov poisťovne a asistenčnej služby.